Privacyverklaring (maart 2018)

De Denkruimte, onderdeel van Passievrucht BV, gevestigd aan Stadionweg 76, 1077 SP Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor informatie mailt u naar Justine Pardoen: justine@dedenkruimte.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Denkruimte verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst voor te leveren/geleverde diensten/activiteiten en voor administratie van facturen en betalingen; voor het verzenden van een online nieuwsbrief of om opdrachtgevers/cursisten/cliënten te kunnen bellen of mailen als dat nodig is voor communicatie over afspraken; u te kunnen informeren over wijziging van ons aanbod. Het betreft alleen gegevens die opdrachtgever/cliënt zelf verstrekt.

Ook verwerken we gegevens waartoe we wettelijk verplicht zijn, zoals die die nodig zijn voor het doen van belastingaangifte.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Woonadres
  • Telefoonnummer (06)
  • Bankrekeningnummer

We maken gebruik van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven.

Dossiervorming

De Denkruimte verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens en houdt geen dossiers bij. Alles wat tijdens de individuele gesprekssessies of in de schrijfgroepen aan de orde komt, wordt vertrouwelijk behandeld. Ook wordt vooraf in de cursussen met de deelnemers afgesproken dat iedereen vertrouwelijk omgaat met wat er gedeeld wordt. Indien de gesprekken met een cliënt bekostigd worden door diens de werkgever, krijgt deze werkgever alleen bevestigd, desgevraagd, dat u de gesprekken heeft gevoerd, maar over de inhoud daarvan worden geen mededelingen gedaan.

Voor intervisie of supervisie kan Justine Pardoen gebruik maken van ervaringen tijdens de gesprekken, maar altijd op zonder gegevens te delen die tot de identiteit van de betreffende cliënt zou kunnen leiden en niet zonder vooraf verkregen toestemming van de cliënt.

Beveiliging

De Denkruimte neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via justine@dedenkruimte.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Denkruimte neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn

De Denkruimte bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Denkruimte verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Er zijn geen verplichtingen om gegevens te delen met overheden of zorgverzekeringen.

Met MailChimp hebben we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies

De website van De Denkruimte gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Denkruimte. Verzoeken hiertoe kunt u mondeling indienen (om misbruik van uw identiteit te voorkomen).

Klachten kunt u indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.