Algemene voorwaarden september 2018

De Denkruimte is de naam van de praktijk voor filosofische en biografische gesprekken van Justine Pardoen. De activiteiten van De Denkruimte zijn onderdeel van Passievrucht BV, KVK 34163988.

Stadionweg 76, Amsterdam.

Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst is gesloten met betrekking tot het afnemen van een activiteit.
Opdrachtnemer: De Denkruimte (Passievrucht BV).
Activiteit: wat wordt uitgevoerd in het kader van de praktijk voor filosofische en biografische gesprekken, zoals persoonlijke filosofische en biografische trajecten, het leiden van Socratische gesprekken en autobiografische schrijfgroepen.

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Denkruimte verzorgde activiteiten. De opdrachtgever (c.q. bezoeker van de Denkruimte, cursist of cliënt) verklaart zich akkoord met deze voorwaarden bij de start van de activiteiten, c.q. als na het kennismakingsgesprek de gesprekken worden voortgezet, of bij aanmelding voor een cursus/bijeenkomst.

Vooraf wordt de opdrachtgever/cliënt/cursist op de hoogte gesteld van deze algemene voorwaarden.

Offertes

Offertes en aanbiedingen die door De Denkruimte worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij onjuistheid of onvolledigheid daarvan kan opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van De Denkruimte ontlenen.

De Denkruimte kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en overige van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Annulering/verplaatsing

Bij opdrachten voor Socratische gesprekken, lezingen of andere ingekochte groepsactiviteiten geldt het volgende: wordt geannuleerd een maand of langer voor de aanvang van de activiteit, dan kan in overleg worden besloten de activiteit op een later tijdstip te verzorgen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Bij volledige annulering binnen een maand voor aanvang van de bijeenkomst, wordt 25% van het bedrag (plus BTW) in rekening gebracht door De Denkruimte. Bij volledige annulering binnen twee weken voor aanvang bijeenkomst wordt 50% van het bedrag (plus BTW en reiskosten) in rekening gebracht. Toepassing van deze regeling vindt plaats ongeacht de reden van annulering/verplaatsing.

Afspraken voor persoonlijke gesprekken kunnen tot 48 van tevoren zonder kosten worden afgezegd. In alle andere gevallen wordt het afgesproken gesprekstarief in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor het kennismakingsgesprek, met dien verstande dat daarvoor een tarief van €50,– geldt. Bij afwezigheid op een of meer bijeenkomsten van een vooruitbetaalde cursus, kan geen cursusgeld worden gerestitueerd.

Indien een cliënt te laat op een afspraak arriveert, blijft de eindtijd gehandhaafd.

De Denkruimte behoudt zich het recht voor onder bijzondere omstandigheden een gesprekssessie af te zeggen. In dat geval zal de betrokken cliënt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld. Om die reden vraagt De Denkruimte bij aanvang van de overeenkomst de nodige persoonsgegevens, waaronder een 06-nummer. Zie verder: Privacyverklaring.

Kennismakingsgesprek en afspraken

Een eerste gesprek duurt 30 minuten en is een kennismakingsgesprek; er zijn geen kosten aan verbonden. Er wordt uitgesproken welke mogelijkheden er zijn, waarna beide partijen kunnen beslissen om een overeenkomst aan te gaan.

Om het mogelijk te maken dat iedereen toegang heeft tot persoonlijke gesprekken, hanteert De Denkruimte een tarief naar draagkracht. Dit wordt besproken in het kennismakingsgesprek.

De Denkruimte staat open voor iedereen, maar tijdens of kort na het kennismakingsgesprek wordt besproken of een traject wordt ingegaan en in welke vorm. Zowel de cliënt als de opdrachtnemer kunnen ervan afzien, zonder opgave van redenen.

Persoonsgegevens en vertrouwelijkheid

Psychologen en therapeuten waarvan de behandelingen worden vergoed, zijn verplicht veel vertrouwelijke informatie over hun cliënten met zorgverzekeraars te delen. De toenemende datahonger kan een cliënt doen besluiten om dan de kosten zelf te dragen. Maar ook in dat geval moeten gegevens, waaronder een diagnose en behandeling worden gedeeld met de zorgverzekeraar. Om die reden zal de Denkruimte geen actie ondernemen om de gesprekken vergoed te krijgen. Cliënten betalen alle gesprekken zelf.

De privacy van cliënten is dus gewaarborgd. Justine Pardoen houdt ook in geen enkel geval een dossier bij van cliënten. Er worden alleen persoonsgegevens genoteerd die nodig zijn voor administratie en het uitvoeren van de activiteiten (waaronder factureren, afspraken noteren enz.). Deze worden lokaal verwerkt (niet in de cloud) en bewaard zolang het traject duurt. Alles wat tijdens de individuele gesprekssessies of in de schrijfgroepen aan de orde komt, wordt vertrouwelijk behandeld. Ook wordt vooraf in de cursussen met de deelnemers afgesproken dat iedereen vertrouwelijk omgaat met wat er gedeeld wordt. Indien de gesprekken met een cliënt bekostigd worden door diens de werkgever, krijgt deze werkgever alleen bevestigd, desgevraagd, dat u de gesprekken heeft gevoerd, maar over de inhoud daarvan worden geen mededelingen gedaan.

Voor intervisie of supervisie kan Justine Pardoen gebruik maken van ervaringen tijdens de gesprekken, maar altijd op zonder gegevens te delen die tot de identiteit van de betreffende cliënt zou kunnen leiden en niet zonder vooraf verkregen toestemming van de cliënt.

Zie verder: Privacyverklaring.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Justine Pardoen is lid van het Gilde van Filosofisch Practici en de Beroepsorganisatie voor Biografiewerk. Daarmee heeft ze zich gebonden aan de gedragscodes voor de beroepsbeoefenaren van beide verenigingen. De gedragscode van de Beroepsorganisatie voor Biografiewerk staat hier. De gedragscode van het Gilde van Filosofisch Practici staat hier.

De Denkruimte kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de consequenties die cliënten verbinden aan inzichten en ideeën, mogelijkerwijs in het kader van of (mede) als gevolg van de dienstverlening van De Denkruimte opgedaan. De Denkruimte biedt nadrukkelijk geen psychotherapeutische hulp; bij inschatting van een te groot psychisch lijden, wordt doorverwezen.

Facturering en betaling

Gehanteerde prijzen worden vermeld in euro, en zijn exclusief reiskosten en BTW. De Denkruimte behoudt zich het recht voor de prijzen, voor zover wettelijk verplicht c.q. toegestaan is, te wijzigen. Indien de prijs verhoogt nadat de aanmelding heeft plaatsgevonden, is de inschrijver gerechtigd zijn aanmelding te annuleren.

Bij voorkeur wordt na elk consult betaald (contant of elektronische overboeking). Facturen worden gestuurd na afloop van de activiteit/geleverde dienst en moeten uiterlijk binnen 15 dagen na het verlenen van de dienst worden voldaan. Bij betalingsachterstand bij persoonlijke consultaties is De Denkruimte gerechtigd de gesprekken op te schorten, onverminderd de verplichting van de cliënt om de openstaande facturen te voldoen.

Klachten en geschillen

Bij klachten spannen beide partijen zich in om in onderling overleg een bevredigende oplossing te vinden. Wanneer tussen opdrachtgever/cliënt en De Denkruimte een geschil ontstaat dat naar de opvatting van een van beide partijen niet in het kader niet kan worden opgelost, dan wordt het traject stopgezet. Beide partijen verplichten zich in dat geval de financiële afwikkeling (restitutie van vooruitbetaalde sessies, dan wel betaling van reeds genoten sessies) zo snel mogelijk af te handelen, uiterlijk binnen twee weken. Zo nodig wordt bemiddeling gezocht.

Wijzigingen

De Denkruimte kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen en aanvullen. De meest recente versie is altijd van een datum voorzien en te lezen op deze website.

[opgesteld 21 augustus 2018]